"Hết thảy các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em."

Rô-Ma 16:16Chào mừng bạn

Trong Nhà thờ của Chúa Kitô ở Tây Bắc, chúng tôi duy trì sự hiệp nhất thiêng liêng với tất cả các Kitô hữu, bất kể chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hay sự khác biệt ngôn ngữ. Chúng ta là một thân thể trong Chúa Kitô.

https://christianchronicle.org/next-life-new-life/

Tiếp xúc

713.462.4687

info@nwchurchhouston.com

Photo by Tamie Ross | The Christian Chronicle 09.24.17
Photo by Tamie Ross | The Christian Chronicle 09.24.17